REFORÇ ESCOLAR

  • El nostre objectiu és oferir les tècniques pedagògiques i mitjans necessaris a l’alumne perquè sigui capaç de millorar les seves capacitats d’aprenentatge.
  • Classes particulars o en grup, segons quines siguin les necessitats.

ESO I BATXILLERAT

  • Suport en totes les matèries i treballs
  • Tècniques de millora de la comprensió lectora i l’expressió escrita
  • En grup o individual
  • Seguiment en el treball de recerca
OBJECTIUS
  • GENERALS: millorar les competències comunicatives de l’alumnat per tal que sigui capaç d’aprofitar al màxim els continguts curriculars.
  • ESPECÍFICS: dotar l’alumne de les eines necessàries per a millorar els seus resultats acadèmics. Comprendre millor i expressar-se millor incideix directament en els resultats acadèmics.
  • TRANSVERSALS: desenvolupar la capacitat d’anàlisi i de síntesi de l’alumne millorant la seva capacitat d’interacció amb la informació i, en conseqüència, el seu pensament crític.