Seleccionar página

Curs de seguretat en la conducció de CAMIÓ GRUA

POTS FER LA TEVA INSCRIPCIÓ EN AQUEST

>> FORMULARI

INDICANT EL NOM DEL CURS

(Les dades poden ser modificades en funció del desenvolupament de la COVID19 o per falta d’inscripcions.)

Per a més informació: 972 75 78 10 / 699 97 66 01

Les empreses disposen d’un crèdit per a la formació dels seus treballadors que es fa efectiu mitjançant bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Amb aquest tipus de finançament és l’empresa qui decideix quina formació necessita, com i quan realitzar-la. Aulaenginy t’assessora com poder fer aquesta bonificació.

Curs de seguretat en la conducció de CAMIÓ GRUA

CURS BONIFICABLE A TRAVÉS DE FUNDAE – TRIPARTITA PER A TREBALLADORS

 

TEÒRICA: 11 de desembre, de 15 h a 21 h

PRÀCTIQUES: 12 de desembre, de 8 h a 14 h

*Teòrica: ONLINE o AL CENTRE AULAENGINY – Torroella Montgrí (semipresencial: des de casa o al Centre, a escollir)

*Pràctiques: lloc a determinar

Programa

Sessió teòrica 6 hores:

 1. Introducció
 2. Marc teòric
  1. Llei prevenció riscos laboral 31/95
  2. Reial Decret 1215/97,per el que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització per els treballadors dels equips de treball.
 3. Conceptes basic sobre prevenció de riscos i definicions (terminologia)
 4. Drets i deures en matèria PRL en el maneig camió grúa (responsabilitats)
 5. Condicions generals de seguretat
 6. Seguridad en la manipulació de la càrrega.
 7. Riscos, causes i la seva prevenció
 8. Equips de Protecció Individual (EPI’s) i (EPC’s)
 9. Senyalització (pictogrames)
  1. Conèixer pictogrames d’ advertiment, obligació, prohibició i gestuals.
 10. Instrucció i/o normes
 11. Verificacions:
  1. Verificacions obligatòria de manteniment
  2. Verificacions diàries
 12. Sistemes de seguretat
  1. Elements de recolzament
  2. Limitadors del moment de càrrega
  3. Vàlvules de seguretat
  4. Diagrama de càrregues
 13. Conèixer les característiques tècniques dels elements d’elevació auxiliars, condicions de treball de cables, cadenes,eslingues i accessoris complementaris.
 14. Pla emergència: Actuació en cas d’accident (primers auxilis) i en cas d’incendi

Sessió pràctica 6 hores:

 1. Pràctiques en el maneig dels comandament del camió grua.

Biografia no exhaustiva:

NTP 868

NTP 869