Seleccionar página

CURS ONLINE: PREVENCIO I SEGURETAT PER A CONDUCTORS

POTS FER LA TEVA INSCRIPCIÓ EN AQUEST

> FORMULARI DE CONTACTE

INDICANT EL NOM DEL CURS

*CAL QUE APUNTEU EL VOSTRE DNI

Sector: Logística / Transports

Modalitat teòrica: 6 hores ONLINE

Nombre d’alumnes: 10 aprox.

Nivell: Mig

 A qui va dirigit: A conductors de vehicles de transport.

 Requeriments: Ordinador i connexió a Internet

Dates: 29 i 30 d’abril i 4, 5 i 6 de maig

Horari: 16.45 h a 18 h

Preu del curs: 75 €

Forma de pagament: Un cop assolit el mínim d’inscripcions necessàries per iniciar el curs, us enviarem el número de compte corrent per fer la transferència.

Places limitades: Per ordre d’inscripció.

Objectiu principal:

 • Potenciar la formació del conductor professional sobre els riscos existents en el seu lloc de treball i donar-los els recursos necessaris per a la seva autoprotecció.

Objectius Específics:

 • Identificar i valorar els riscos del lloc de treball del conductor professional de vehicles de transport per planificar les actuacions preventives a fi de corregir-los i millorar la seguretat i les condicions de treball.

 

Programa:
Mòdul 1: Conceptes bàsics
 • ¿Què es el risc laboral?
 • Localització dels riscos
 • Exercicis
Mòdul 2: Factors de risc en la cabina del vehicle
 • El lloc de conducció.
 • Factors estructurals.
 • Factors de procés
 • Factors ambientals
 • Exercicis
Mòdul 3: Factors de risc durant la conducció
 • Introducció
 • Mesures respecte el conductor
 • Mesures respecte el vehicle.
 • Mesures respecte la conducció
 • Conducció en condicions climatològiques adverses
 • Conducció segura en túnels
 • Exercicis
Mòdul 4: Riscos en la carga i descàrrega
 • Requisits generals de la carga
 • Riscos en la manipulació manual de càrregues
 • Riscos en al manipulació amb mitjans mecànics
 • Exercicis
Glossari de termes

Normativa espanyola no exhaustiva:

 • Llei PRL 31/1995
 • Llei 54/2003
 • RD 485/1997, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
 • RD 773/1997 sobre equips de protecció individual (EPI)
 • RD 486/1997, de disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.
 • RD 1215/1997, sobre la utilització segura d’equips de treball
 • RD 1627/1997 de seguretat i salut a les obres de construcció
 • RD 171/2004 de coordinació d’activitats empresarials, que complementa les disposicions establertes a la Llei 54/2003.

 

Proves avaluació:

Al finalitzar el curs es realitzarà una prova tipus test.

Certificat:

Al finalitzar el curs els alumnes rebran certificat acreditatiu del curs per part d’ASETRANS (Associació Transports de Girona)